Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetové prodejny
Prodávající: JELÍNEK interiér s.r.o.
IČ: 25711601 DIČ: CZ25711601
Peněžní ústavy:
ČSOB číslo účtu: 151333179/0300
GE MONEY číslo účtu: 199636865/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném vedená u Městského soudu v Praze, Spisová značka: C 6338

Kupující:
Kupující – objednavatel – fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednání prostřednictvím elektronického obchodu nebo písemně, telefonicky či osobně.

Práva a povinnosti prodávajícího:
- Prodávající je povinen zrealizovat objednávku kupujícího v co nejkratším možném termínu
- Prodávající je povinen uskutečnit dodávku do místa, které uvedl kupující v objednávce (nebylo-li dohodnuto jinak)
- Prodávající má právo odmítnout objednávku. V tomto případě je povinen neprodleně uvědomit kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Práva a povinnosti kupujícího:
- Kupující je povinen v objednávce uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
- Kupující je povinen odebrat a řádně zkontrolovat při převzetí objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případné ceny za dopravu zboží.
- Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího, pokud o to požádá.

Objednání zboží:
Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiným způsobem prodávajícímu předané (pošta, e-mail, osobně) jsou považovány za závazné. Aby mohla být objednávka akceptována, musí obsahovat všechny náležitosti, registrační údaje a telefonické spojení na kupujícího. V tom případě je objednávka současně návrhem kupní smlouvy. Provedením objednávky kupující potvrzuje bez výhrad, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, jakož i v den odeslání objednávky platnou výší ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na výběrové internetové stránce, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů a že s nimi souhlasí. Ceny jsou uvedeny v Kč.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:
Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací podmínky:
Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání nebo na kterých se dohodne s prodávajícím. Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce nebo osobní odběr v místě, které si dohodl s prodávajícím. Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud si ji kupující objedná. Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. Kupující svým podpisem při převzetí zásilky potvrdí, že je zboží v pořádku a nepoškozené. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená je povinen neprodleně informovat prodávajícího o zjištěných nedostatcích e-mailem, faxem nebo poštou. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, resp. od dopravce. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí. O této skutečnosti je povinen kupujícího neprodleně informovat a dohodnout náhradní termín plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

Způsoby úhrady:
Platba v hotovosti při převzetí zboží v expedičním skladu. Platba v hotovosti při doručení zboží na požadované místo. Platba předem poštovní poukázkou typu A se dvěma kontrolními útržky na základě zálohové faktury Platba předem bankovním převodem na základě zálohové faktury. Záruční doba a záruční list Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Jako záruční list slouží daňový doklad. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. ); povětrnostními vlivy; apod.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nakupuje zboží v rámci internetového obchodu má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, upravené = na míru vyrobené produkty nelze tedy v tomto režimu vrátit a odstoupení od smlouvy podléhá dohodě s dodavatelem. Zboží může být zařazeno do komisního prodeje po dobu 3 měsíců, po uplynutí této lhůty bude vyžadováno zpětvzetí ve lhůtě 7 dnů, jinak bude na náklady zákazníka zlikvidováno.
Zboží které je upraveno je následující: veškeré neskladové zboží, jednoznačně znázorněno u položky dostupnost.
skladem  - lze vrátit 
1-90 dní - nelze vrátit dle ustanovení § 1837

Reklamační řád
1. Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené v internetovém obchodě, oznámí tuto skutečnost předem emailem, telefonicky, faxem, nebo písemně, kde uvede popis reklamovaného zboží. Poté budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.
2. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (e-mailem, telefonicky, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.
3. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů (za dopravu, opravu apod.)

Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014